BCG Utesňovač motorov

Rychle utěsňuje trhliny a póry ve válcích, hlavách válců, vodních pláštích a ventilových sedlech motorů.

Působí okamžitě, zastavuje úniky chladicí vody v několika minutách. S úspěchem se používá na celém světě. BCG zatěsňovač motorů je použitelný pro všechny vodou chlazené motory.

++Při práci používejte ochranný oděv a dodržujte pravidla bezpečnosti.++

Provádí se při ještě teplém motoru.
Zapněte topení. Opatrně otevřete uzávěr chladiče.
Pozor!: Horký chladicí systém může být natlakovaný a může způsobit opaření! Používejte ochranné rukavice! Na nejlépe přístupném místě odpojte opatrně spodní hadici chladicí vody a vypusťte celý obsah do nádoby. Hadici opět připojte a nalijte do systému 2 – 3 litry čisté teplé vody, do které jste přidali BCG zatěsňovač motorů dle směšovacího poměru. Poté doplňte systém čistou teplou vodou, uzavřete chladič a alespoň 60 minut provozujte motor při zapnutém topení. Po úspěšném zatěsnění chladicí systém vyprázdněte a naplňte jej čistou teplou vodou s přídavky pro ochranu podle požadavků výrobce.
Pozor! Při puklinách ve válcích musí být příslušná zapalovací svíčka vymontována, motor se nechá běžet cca 10 minut při provozní teplotě a zapnutém topení. Pak se vypne motor, namontuje se zpět svíčka a jak je popsáno výše, provozuje se motor 60 minut. Další postup je stejný.

Směšovací poměr:
250 ml na 10 litrů chladící kapaliny, tzn. 1:40

Likvidace:
BCG zatěsňovač motorů je při zadaném směšovacím poměru nejedovatý ( nepoživatelný) a může být vypuštěn do kanalizace.

Složení:
Silikon, křemičitany, přídavky chráněné obchodním tajemstvím.

NATOnummer (číslo osvědčení, že prostředek může být použit na vojenskou techniku): 8030.12.360.1785

Balení:
250 ml objednací číslo 29255
500 ml objednací číslo 29050

Bezpečnostní opatření:
Chraňte před dětmi.
Skladujte v suchu.
Chraňte před mrazem.
Při potřísnění kůže ihned opláchnout tekoucí vodou.
Při zasažení očí ihned vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem.

Přeprava:
Žádné zvláštní předpisy pro přepravu nebezpečných látek.

Použitelnost:
2 roky od data výroby


Ponúkame kvalitné produkty