BCG Čistič chladičov a motorov

Účinně a rychle čistí chladicí systémy od nánosů a zvyšuje účinnost chlazení a životnost motorů

Použití:
Pro čištění autochladičů a motorů zevnitř. Odstraňuje povlaky v chladicím systému a zvyšuje výkon chlazení.

Návod k použití:
Při všech pracích dodržujte bezpečnostní předpisy. Používejte ochranné brýle a rukavice.
Obsah nádoby před použitím řádně promíchejte!
Provádí se u ještě zahřátého motoru:
Vypínač topení nastavit na „zapnuto“. Uzávěr chladiče opatrně otevřít.

POZOR:
Teplý chladicí systém může být pod tlakem a může způsobit těžké opaření! Používejte ochranné rukavice!
Odpojte opatrně na nejlépe přístupném nejnižším místě hadičku a nechejte vytéct celý obsah chladicího systému do nádoby. Hadičku opět zapojte, do systému nalijte 2-3 litry čisté teplé vody a potřebné množství BCG Čističe chladičů a motorů (viz směšovací poměr). Doplňte systém teplou vodou a uzavřete víko chladiče. Poté nechejte vozidlo minimálně 30 minut v provozu při zapnutém topení. Po úspěšném vyčištění opět systém dokonale vypustit a vypláchnout čistou teplou vodou. Nakonec chladicí systém naplňte čistou teplou vodou (případně s přídavkem např. nemrznoucí kapaliny) dle pokynů výrobce motoru.

Oblasti použití:
BCG Čistič chladičů a motorů je použitelný u všech vodou chlazených automobilových motorů a chladicích systémů.

Směšovací poměr:
500 ml na 15 litrů chladicí kapaliny, tzn. 1:30

Likvidace:
Nesmí být neředěný resp. nezneutralizovaný vypuštěný do odpadu. Neředěný roztok musí být odborně zlikvidován. Složení: Kyselina citrónová a přídavky chráněné obchodním tajemstvím.

Balení:
500 ml objednací číslo 49050

Bezpečnostní opatření:
Chraňte před dětmi.
Skladujte v suchu.
Chraňte před mrazem.
Při potřísnění kůže ihned opláchnout tekoucí vodou.
Při zasažení očí ihned vypláchnout vodou a kontaktovat lékaře.

Přeprava:
Žádné zvláštní předpisy pro přepravu nebezpečných látek.

Použitelnost:
2 roky od data výroby


Ponúkame kvalitné produkty