BCG Utesňovač chladičov

Rychle a bez problémů zatěsňuje netěsná místa a průsaky na motorových chladičích. Působí okamžitě, zastavuje úniky chladicí vody v několika minutách.

Oblasti použití:
Rychle a bez problémů zatěsňuje netěsná místa a průsaky na motorových chladičích. Působí okamžitě, zastavuje úniky chladicí vody v několika minutách.

Návod k použití:
Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Používejte ochranný oděv.
Obsah nádoby před použitím řádně promíchejte!
Použití při ještě teplém motoru: Provádí se při zapnutém topení. Vypínač topení nastavit na „zapnuto“. Uzávěr chladiče (1) opatrně otevřít POZOR: Teplý chladicí systém může být pod tlakem a může způsobit těžké opaření! Používejte ochranné rukavice! Odpojte opatrně na nejlépe přístupném nejnižším místě hadičku a nechejte vytéct celý obsah chladicího systému do nádoby. Hadičku opět zapojte, do systému nalijte 2-3 litry čisté teplé vody a potřebné množství BCG Zatěsňovače chladičů (viz směšovací poměr). Doplňte systém teplou vodou a uzavřete víko chladiče. Poté nechejte vozidlo minimálně 30 minut v provozu při zapnutém topení. Po úspěšném zatěsnění opět systém dokonale vypustit a vypláchnout čistou teplou vodou. Nakonec chladicí systém naplňte čistou teplou vodou (případně s přídavkem např. nemrznoucí kapaliny) dle pokynů výrobce motoru.

Směšovací poměr:
250 ml na 10 litrů chladící kapaliny, tzn. 1:40
BCG zatěsňovač motorů je použitelný pro všechny vodou chlazené motory.

Likvidace:
BCG zatěsňovač chladičů je v daném směšovacím poměru nejedovatý (nepoživatelný). Nezatěžuje životní prostředí a může být vypuštěn do kanalizace.

Složení:
Silikon, křemičitany alkalických kovů a další přídavky chráněné obchodním tajemstvím.

Bezpečnostní opatření:
Chraňte před dětmi. Skladujte v suchu. Chraňte před mrazem. Při potřísnění kůže ihned opláchnout tekoucí vodou. Při zasažení očí ihned vypláchnout vodou a kontaktovat lékaře. Přeprava: Žádné zvláštní předpisy pro přepravu nebezpečných látek.

Použitelnost:
2 roky od data výroby

Balení:
250 ml objednací číslo 29250
500 ml objednací číslo 29225


Ponúkame kvalitné produkty