Kalorimetricke počítadlo PolluTherm pre merač tepla

PolluTherm DN 20-40 a DN 50-300.
Kalorimetrické počítadlo pre merač tepla a kombinované systémy teplo/chlad.

Použitie
- Kalorimetrické počítadlo PolluTherm je určené pre zaznamenávanie a vyhodnocovanie spotrebovaného množstva energie vo vykurovacích okruhoch alebo v nadštandardnom prevedení pre kombinované okruhy teplo/chlad s automatickým prepínaním medzi meraním spotrebovanej energie pre teplo a meraním spotrebovanej energie pre chlad.
- Prepínací bod je programovateľný, takže i priamo v prevádzke sa môžu realizova prispôsobenia konkrétnemu zariadeniu.
- Vzhľadom na možnosti datovej komunikácie a diaľkového odčítania disponuje PolluTherm dvomi zásuvnými miestami pre zabudovanie komunikačných modulov, napr. M-Bus alebo modul impuzlného výstupu pre energiu,..

Konštrukčná koncepcia kalorimetrického počítadla
- PolluTherm umožňuje po uplynutí doby overenia pre účely následného overenia vybra z krytu samostatne overiteľnú čas -ďalej len overiteľný modul, zatiaľ čo kryt kalorimetrického počítadla zostane zabudovaný na meracom mieste.
- Toto riešenie zjednodušuje montážne práce pri následnom overení – nie je potrebné demontova celé kalorimetrické počítadlo z meracieho miesta , nie je potrebné odpája komunikačné káble.

Charakteristické znaky
- Kompatibilný s akýmkoľvek typovo schváleným prietokomerným členom (vodomerom) s hodnotou impulzu 0,25 / 1 / 2,5 / 10 / 25 / 100 / 250 / 1000 alebo 10 000 litrov.
- Hodnota vstupných impulzov je programovateľná – možnos nastavenia priamo na mieste zabudovania
- Štvorvodičové pripojenie odporových snímačov teploty Pt 100 alebo Pt 500 s možnos ou rýchleho a jednoduchého predĺženia káblov
- Samostatne overiteľná čas – uľahčenie procesu demontáže a montáže kalorimetrického počítadla pri následnom overení
- Vysoká frekvencia meracích cyklov (2 sekundy pre hodnoty teploty a 4 sekundy pre hodnoty energie a prietoku)
- V prípade prerušenia externého napájania zachovanie meracích a vyhodnocovacích funkcií po dobu 3 mesiacov
- Heslom chránené parametrizačné menu pre zmenu parametrov bez nutnosti pripojenia sa k PolluThermu cez prídavné zariadenia, napr.
- PC so software.
- Špecifikácia

Štandardné prevedenie (s Mini-Bus interface)
- PolluTherm – hydraulický člen v spätnom potrubí (potrubie s nižšou teplotou)
- PolluTherm X – hydraulický člen v prívodnom potrubí (potrubie s vyššou teplotou) nadštandardné prevedenie PolluTherm, resp. PolluTherm X so zabudovaným data loggerom


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - PolluTherm
Návod na montáž - PolluTherm
Vyhlásenie o zhode - PolluTherm
Certifikát - PolluTherm

Ponúkame kvalitné produkty