BCG Gas

Prostředek pro dodatečné utěsnění závitových spojů na vnitřních rozvodech plynu. Jedná se o směs plastu a rozpouštědla. Mohou se utěsňovat závitové spoje ocelových trubek těsněné konopím. Jednorázové naplnění.

Výrobek je registrován pro použití v ČR na plynových zařízeních. DIN DVGW zkušební značka NG-5153BL0184 nádoba 10 litrů

Těsnící prostředek pro vnitřní rozvody plynu – Prostředek pro dodatečné utěsnění závitových spojů ve vnitřních rozvodech plynu o přetlaku do 10 kPa a provozní teplotě –20 až +50 °C
Zkušební značka DINDVGW (Německého sdružení pro plynárenský a vodárenský obor) NG-5153BL0184

Potřebné zaškolení podle dohody.

BCG Gas je směs plastu v rozpouštědle. Utěsňovat lze ocelové trubky se závitovými spoji s konopím.

Zpracování:
Pro zpracování platí technické doporučení pro dodatečné utěsňování domovních plynovodů TDG 704 02. U BCG Gas je zapotřebí jen jednorázové naplnění. Při skladování chraňte před mrazem, teplota pro zpracování od 10 °C.
BCG Gas se musí používat neředěný.

Návod k použití:
Kontrola plynového potrubí:
1.Zkontrolujte provozuschopnost domovního plynovodu podle TDG 704 02. Při snížené provozuschopnosti je možné aplikovat BCG Gas. Použitelnost výrobku je dána únikem do 10 l za hodinu (čl. 2.3 TDG 704 02).
2.Vymontujte plynoměr a demontujte plynové spotřebiče. Na všech koncových bodech potrubí namontujte uzavírací kohouty. Před vlastní aplikací utěsňovacího se kuželové kohouty musí nahradit plnoprůchodnými armaturami. Funkčnost armatur po aplikaci je i nadále zajištěna. Také zaslepovací zátky na slepých úsecích, které jsou ještě pod tlakem, je třeba odstranit a nahradit uzavíracími kohouty. Je třeba dbát na silové sešroubování uzavíracích kohoutů s plynovým potrubím.

Tlaková zkouška:
Pro tlakovou zkoušku je nejprve třeba vnitřní rozvod plynu napouštět tlakem o velikosti 8 bar po dobu nejméně 5 minut dle čl. 4.1.5 TDG 704 02, aby se dala zjistit korozní poškození ležící pod omítkou, v nichž může při naplnění potrubí pod tlakem vystoupit větší množství těsnícího prostředku..

Čištění potrubí:
Pro čištění vnitřních rozvodů plynu od prachu, rzi a okují je třeba v nejnižším bodě potrubí, kde se nachází plynoměr, připojit tlakovou hadici vyztuženou tkaninou a končící v prachovém filtru, popř. ve volném prostoru. Potrubí je třeba z každého koncového bodu vyfoukat dusíkem (popř. stlačeným vzduchem), tak aby již nevycházel žádný prach.

Naplnění netěsného potrubí:
Před použitím kanystr důkladně protřepte.
1) Potrubí se plní od nejnižšího bodu směrem nahoru přes nejnižší uzavírací kohout. K plnění slouží membránové čerpadlo, které je možné provozovat dusíkem nebo stlačeným vzduchem, nebo tlaková nádoba G 21 J (zajistěte dostatečné množství těsnícího prostředku BCG Gas).

2) Rozvodnou síť je třeba pečlivě odvzdušnit prostřednictvím uzavíracích kohoutů, které byly namontovány místo plynových spotřebičů, počínaje nejnižším uzavíracím kohoutem, který leží nejblíže k napájecímu místu, až k nejvyššímu, nejvzdálenějšímu uzavíracímu kohoutu.

3) Po řádném naplnění je třeba potrubí natlakovat tlakem 4 bar. Na každých 10 m výšky utěsňované instalace nutno tento přetlak zvýšit o 1 bar. Tím se těsnící prostředek dostane do netěsných závitových spojů.

4) Doba působení utěsňovacího prostředku je 30 min od naplnění potrubí. Pro možné použití plnicího zařízení včetně tlakového čerpadla k jiným účelům během půlhodinové doby vytvrzování těsnícího prostředku, je přípustné zajistit udržení tlaku pomocí dusíkového tlakového polštáře v nejvyšším místě utěsňovaného plynovodu. Tento tlakový polštář může mít objem 1 až 2 l a přetlak max. 4 bary.

Vyprazdňování potrubí:
Plnicí tlak v potrubí se opatrně snižuje. Poté se potrubí vyprázdní přes nejnižší uzavírací kohout. K tomuto účelu se otevřou uzavírací kohouty na odběrových místech plynu.

Ježkování:
Pokud již z potrubí nevytéká žádný těsnící prostředek, je třeba každé potrubí vyčistit pomocí ježků z pěnového materiálu, jejichž průměr je minimálně o 10% větší než čištěné potrubí. Čištění probíhá od nejvyššího k nejvzdálenějšímu místu odběru plynu.Čistící ježci se tlačí potrubím pomocí dusíku (popř. stlačeného vzduchu). Ježci vytlačí zbývající těsnící prostředek do záchytných kbelíků.
Ježkovat se musí minimálně 2x, aby byly odstraněny přebytečné zbytky těsnícího prostředku. Podle potřeby se musí proces ježkování případně opakovat i častěji.
Znovu získaný těsnící prostředek lze opakovaně použít.
Znečištěný produkt se vyčistí přes síto.

Upozornění:
BCG Gas rychle schne. Čištění je možné vodou do půl hodiny. Přischlý materiál lze odstranit rozpouštědlem (petrolej, čistící benzín).

Sušení:
Vysoušení se provádí prostřednictvím tlakového ventilátoru. Za tím účelem se odstraní kompresorový adaptér a nahradí odvzdušňovacími hadicemi (1/2“). Odvzdušňovací hadice zaveďte do odvzdušňovacích kbelíků, aby vystupující produkt neznečistil okolí. Tlakový ventilátor musí být instalován volně, aby byl nasávaný vzduch k sušení bez překážek. Při poklesu výkonu vyčistěte filtr. Doba sušení má činit cca 1 hodinu a počítá se pro délku potrubí cca 25 m při 1“. Potrubí o větších světlostech vyžadují delší dobu sušení.
Na závěr je třeba provést zkoušku těsnosti podle ČSN EN 1775 (38 6441) a TPG 704 01.

Uvedení plynové instalace do provozu:
Po úspěšné zkoušce těsnosti se uvede plynová instalace do provozu podle ČSN EN 1775 (38 6441), ČSN 38 6405, TPG 704 01, TPG 800 03 a TDG 704 02.

Bezpečnost práce pro BCG Gas:
V případě požití vyvolat zvracení, v případě zasažení oka vypláchnout proudem čisté vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Trvanlivost:
2 roky od data výroby

Přeprava:
Nejedná se o nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.


Ponúkame kvalitné produkty