620

Objemový suchobežný vodomer s kompozitným puzdrom v metrologickej triede C.

Použitie
Na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody do maximálnej teploty 30 *C.

Špeciálne vyvinutý pre presnejšie sledovanie vodovodných sietí a pre lepšiu optimalizáciu fakturácie.

Spoľahlivosť, odolnosť voči nečistotám a bezhlučná prevádzka sú vlastnosti uspokojujúce požiadavky dodávateľa i odberateľa vody.

Použitie kompozitného materiálu umožňuje spĺňať požiadavky predpisov pre styk s pitnou vodou. Kompozitný materiál je recyklovateľný.
Výhodná inštalácia protredníctvom nastaviteľného vyrovnávacieho hrdla:
- zabudovanie vodomera do siete bez mechanického napätia
- dĺžkové a osové vyrovnanie (kompenzácia dĺžkových a osových odchýlok v nie celkom korektne pripravených miestach montáže)

Charakteristické znaky
- DN 15 a DN 20, PN 16
- Ultra ľahký z pohľadu manipulácie
- Patentované vyrovnávacie hrdlo uľahčujúce inštaláciu
- Puzdro vodomeru z vysokokvalitného materiálu – kompozitu
- Plne kompatibilný s požiadavkami pre styk s pitnou vodou
- Bezkonkurenčná presnosť a merací rozsah
- Veľká odolnosť voči nečistotám nachádzajúcim sa vo vode
- Bezhlučná prevádzka

Možnosti dodatočného vybavenia
- Možnosť použitia impulzného alebo datového modulu HRI na diaľkový prenos dát
- Spätná klapka proti spätnému toku prúdenia
- Prepínací ventil – dopredné a spätné prúdenie

Revolučný dizajn
Puzdro vodomeru 620 je vyrobené z nového materiálu, termoplastického kompozitu, ktorého základom sú dlhé sklenené vlákna zapustené v polykryštalickom polyamide. Tento materiál bol špeciálne navrhovaný pre nahradenie mosadze používanej na výrobu súčiastok s vysokou pružnosťou, odolnosťou voči chemikáliam, na výrobu súčiastok u ktorých je požiadavka rozmerovej stálosti.

Použitie kompozitného materiiálu znížilo hmotnosť vodomeru takmer na polovicu oproti vodomeru s puzdrom z mosadze. V súvislosti s nižšou hmotnosťou sa zjednodušila i manipulácia s vodomerom – preprava, montáž sa stáva rýchlejšou a bezpečnejšou.

Väčšina inštalačných miest nie je ideálnych, t.j. nie sú súosé a ich dĺžka tiež nezodpovedá stavebnej dĺžke inštalovaného vodomera. Vodomer 620 ponúka
jedinečné riešenie pre odstránenie týchto nezrovnalostí, čím urýchľuje a uľahčuje i prácu montážnym pracovníkom. Jeho vyrovnávacie hrdlo skutočne dokáže kompenzovať tieto nezrovnalosti:
- dĺžkové prispôsobenie +/- 2 mm
- osová súososť +/- 3°
- exentricita do 1,5 mm

Presnosť a spoľahlivosť
620 má rozšírený merací rozsah, t.j. je schopný zachytávať veľmi nízke a na druhej strane vysoké prietoky z čoho vyplýva, že jeho rozsah je väčší ako sú požiadavky na metrologickú triedu C

Drobné nečistoty nachádzajúce sa vo vode sú zachytávané sitkom vo vtoku alebo následne sitkom meracieho mechanizmu .
Drobné nečistoty nachádzajúce sa vo vode, ktoré nezachytia sitká nespôsobia pri pretekaní vody medzi čapom a meracím mechanizom poškodenie vďaka pružnému elastickému čapu (Sensus patent). Taktiež tvrdosť materiálu čapu a meracieho mechanizmu vodomeru zabezpečuje dostatočnú odolnosť voči poškodeniu (vznik trhlín, prasklín). 620 je vodomer suchobežný, t.j. všetky prevodové súkolia sú uložené v suchom priestore a neprichádzajú do priameho styku s pretekajúcou vodou z čoho vyplýva, že drobné nečistoty vo vode ich nemôžu poškodiť, zablokovať, atď.

620 je schopný po uvedení do prevádzky udržať svoje metrologické vlastnosti i vo veľmi nepriaznivých pracovných podmienkach – klimatické podmienky, kvalita vody, tlakové pomery v potrubí, atď… .


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - domový vodomer 620
Návod na montáž domový vodomer

Ponúkame kvalitné produkty